water

 

Naast een zeespiegelstijging van 5 meter in 2100, blijkt uit de eerste bevindingen van de Signaalgroep Deltaprogramma 2018, dat de winterafvoeren van de rivieren meer zullen gaan stijgen dan aangenomen. Voor de zomerafvoer wordt juist een sterke daling verwacht. Ook supercells en clusterbuien zullen vaker gaan voorkomen. De toename van zware buien is al zichtbaar in metingen. De afvoeren van de Rijn en de Maas nemen respectievelijk toe met 113% en 121%. Het is gewenst Rijnmond afsluitbaar-open te houden. Uitgangspunt voor het IJsselmeerpeil is +1,5m.

Water is voor Nederland een natuurlijk gegeven. De invloed van water zal de komende tijd een dominante plek innemen. Gezien de bodemgesteldheid, vergaande verrommeling en de structurele energietransitie is het tijd voor een nieuw ordeningsprincipe.

Het natuurlijke en dominante water zijn het nieuwe ordeningsprincipe waarbij de bodemgesteldheid het fundament voor de herinrichting is. Slappe gronden worden vernat om verdere inklinking tegen te gaan. Ook de energietransitie vraagt opnieuw om ruimte terwijl Nederland vergaand verrommeld en versnipperd. Stijging van het zeewater en de toename van rivierwater zorgen voor een natuurlijke inrichting van het land. Hierdoor maakt land (de slappe gronden) plaats voor (tijdelijk) water. Dat gebruiken we voor natuur en recreatie (park) als een extra en afwisselde kwaliteit ten opzichte van bebouwingsconcentraties. Ook biedt water ruimte voor meer vaarwegen. De bebouwing concentreren we aan de randen van (tijdelijk) water zodat de bereikbaarheid goed is en het een ‘mooi’ onderling (bebouwingsconcentraties en land voor water) contrast vormt.