natuur

 
P00080_PFA_20190924_themakaarten_natuur-01.jpg

De natuur in Nederland lijdt op dit moment onder verdroging en verzilting van de bodem. Met het stijgen van de zeespiegel en het gecontroleerd doorprikken van enkele dijken zijn we genoodzaakt enkele grote natuurgebieden, zoals de Biesbosch en Wieden-Weerribben, te ontwikkelen tot nieuwe brakwaternatuur. De overstromingsvlaktes zullen door de getijdewerking een dynamisch milieu met een gradiënt van zout naar zoet water creëren, waar bijvoorbeeld veel soorten watervogels en vissen gebruik van kunnen maken. We voorzien hier ook in nieuwe zoetwaterbassins. Ter plaatse van de Betuwe ontstaat een nieuwe, grotere Biesbosch. De nieuw opgespoten Waddeneilanden zijn een mekka voor de zeer biodiverse natuur van het duinbiotoop. Dankzij het waterrijke natuurlandschap ontstaat een robuust, duurzaam netwerk aan natuurgebieden.

Het inrichten van de natuur draait om behoud, herstel en ontwikkeling. De leidraad daarbij is verbinding. Bosgebieden en andere grote natuurgebieden op de zandgronden blijven behouden en worden versterkt. We stellen voor deze gebieden te verbinden via het herstellen van de natuurlijke beken en rivieren, door ze te omgeven met een groene mantel dwars door stedelijke gebieden. Deze beken en rivieren verbinden de zandgronden met de (deels overstroomde) klei- en veengronden. Het Natuurnetwerk ronden we af en daarmee worden enkele grote natuurverbindingen afgemaakt. Zo is de Veluwe eindelijk op een robuuste manier verbonden met de Oostvaardersplassen en de Utrechtse Heuvelrug.

Door klimaatverandering en de huidige duurzaamheidsvraagstukken is de juiste ontwikkeling van de natuur belangrijker dan ooit. De Nederlandse natuur dient onder andere als kustbescherming tegen de ruige Noordzee, als klimaatbuffer en als hoogwaterbestrijding. Deze functies willen we graag behouden en versterken, zonder af te doen aan de intrinsieke waarde van de natuur. In de 21ste eeuw staan grote veranderingen voor de boeg.