achtergrond: een nieuw geluid

 
 

Kijk en constateer dat inmiddels velen post-fossiele initiatieven ontwikkelen. De opwekking van energie uit natuurlijke bronnen neemt een vlucht. Startup ondernemingen en particulieren verkennen middels pilots slimme transport- en opslagmogelijkheden voor energie en passen hiervoor kleinschalige projecten in. Toch valt het - binnen bestaand overheidsbeleid - niet mee om met de deze initiatieven naar een duurzame energiebalans toe te werken. Tijd voor een nieuw geluid.

kleiner doen1) : op naar lokale ketens

Zicht op de bron en een geordende leefomgeving biedt begrip. Bewoners hebben daar baat bij. Omdat het hen inzicht (logica) en betekenis geeft. Als een bewoner zelf ervaart dat het 6 zonuren duurt voor zijn wasmachine gebruiksgereed is, dan beseft hij de energiebalans beter. En begrijpt hij ineens het verschil tussen gebruik en verbruik beter. Dus het zicht op nut en noodzaak en de inpassing daarvan is essentieel voor het lokale maatschappelijk draagvlak voor de ruimtelijke transitie.

groter denken1): verbeteren ruimtelijke samenhang

Over het algemeen verlenen gemeenten de bouwvergunningen. Maar inmiddels zijn gemeenten zo dicht tegen elkaar gegroeid - zijn er zovele bouwplannen buiten de stad gerealiseerd - dat het tussenliggend nauwelijks nog een overgangsruimte te noemen is. Het is daarom niet een wens maar een noodzaak dat verdere concrete inrichting op een hoger en vooral breder schaalniveau plaatsvindt zodat er sprake is van versterkende in plaats van een aftakelende samenhang tussen de ruimtelijk functionele elementen en bouwwerken. Ervaren we ruimtegebrek dan bestaat ook daar de relatie met het huidige overheidsbeleid? Een nieuwe ordeningsstrategie, een nieuwe kijk op de herinrichting van onze leefomgeving, levert meer op als we samen groter denken.

 

 

Meer verrommelen?

De meeste bewoners begrijpen de noodzaak tot natuurlijke energiebronnen en dat dit ruimte vergt. Maar zelden is daarvoor nog vrije ruimte te vinden. Bewoners roepen nu een collectief halt toe als het gaat om nieuwe inpassingen. De huidige postfossiele initiatieven leiden tot fragmentarische en versnipperde beelden aan hun horizon. De logica en de zichtbaarheid van de onderlinge samenhang en de noodzaak daarop te interveniëren vinden wij in de ruimtelijke vormgeving van de energietransitie en klimaat adaptieve maatregelen essentieel.

Onderneming overheid

Natuurlijk stimuleert de overheid de Post-Fossiele transitie. Zij beseft de urgentie voor de opwekking en transport van duurzame energie. Daar zijn nieuwe systemen en ruimtelijke structuren voor nodig. Dat vraagt om een ondernemende overheid. Maar afgelopen decennia veranderde haar rol. Inmiddels faciliteert de overheid en is daarbij onvoldoende bij machte het initiatief te nemen om een nieuw Postfossiel netwerk in te richten. Zijn alleen start-up-bedrijven en bewoners aan zet? Overheden onderneem.

De opgave

Voor de opgave van het postfossiele tijdperk zoeken wij ondernemende overheden zodat lokale energieontwikkelingen en klimaat adaptieve maatregelen bestendig ingepast kunnen worden. Wij zien een noodzakelijke verandering: de vereniging van publiek private belangen voor het ruimtelijk domein. De atlas geeft hiervoor inzicht en betekenis aan de maatschappelijke energie-, klimaat- en mobiliteitsopgaven.

Ontdekkingsreis

Wij weten dat de inrichting van het postfossiele tijdperk een ontdekkingsreis is. Onze altas is het instrument dat het lokale rendement zichtbaar maakt en de ruimtelijke transitie zich voegt naar de vitaliteit van bodem en het klimaat. Zichtbaar voor bewoners, helder voor bestuurders en voor effectief initiatiefnemers. Elk energetisch initiatief of klimaatadaptieve maategel is een onderdeel van die route. Omdat de atlas een verzamelwerk van lokale initiatieven betreft en het de ruimtelijke kwaliteit van het land beschrijft ontdekken we samen de bruikbaarheid en de ruimtelijke samenhang van het nieuwe tijdperk. Doe met ons mee.