AgroNature Living Lab

AGRONATURE LIVING LAB_A3-slides_20180531-2.jpg
 

Kern van de inzending voor de prijsvraag ‘Brood en Spelen’ is het transformeren van een intensieve veehouderij (inclusief de landbouwgronden) naar een (inter)nationale pionierslocatie voor innovatie, onderzoek, kennisdelen en experimenteren voor de Agrofood sector in een decor van ontspanning, ontmoeting en bezinning waar zowel de agrarische ondernemers, internationale kenniswerkers en een breed maatschappelijk middenveld zich prettig thuis voelt. De gewenste hoogwaardige economische invulling van het erf in combinatie met alle functionele en land-schappelijke kwaliteiten van de omgeving vormen de ingrediënten voor een unieke samensmelting tot een nieuw productie-, kennis- en belevingslandschap op de locatie.

De bedrijfsbebouwing wordt getransformeerd naar onderzoekscentra, proeflocaties en productieruimtes voor (kennis)instellingen en bedrijven in de Agrofood sector en de verbanden die kunnen worden gelegd met maatschappelijke en sectorale ontwikkelingen, zoals bodemverbetering, de stikstofproblematiek en nieuwe eiwitproductie. De bestaande mestsilo wordt omgevormd naar een moderne verblijfsaccommodatie (hotel-concept) voor met name kenniswerkers en bezoekers. Het erf vormt zodoende het kloppend hart van het nieuwe bedrijfsmodel. De landbouwgronden om het erf worden ingezet als praktijk- en productielocatie. Leidend voor de ontwikkeling van deze gronden zijn de gebiedswaarden en –kansen. De beoogde bypass van de Beerze wordt gebruikt als watertoevoer voor de planlocatie en vormt de basis voor de eiwit-productie (aanvoer van nutriëntrijk water), bodemverbetering en landschapsontwikkeling voor natuurwaarden en verblijfsrecreatie.

Het innovatieve van dit idee betreft het ontwikkelen van een hoogwaardig economisch perspectief vanuit een gebiedsgerichte benadering. De onderneming houdt niet op bij de grenzen van het erf. Het erf vormt in dit plan juist de spin-off voor een gehele gebiedsontwikkeling. Zowel vanuit landschappelijk als functioneel perspectief.